Kada pričamo o učenju stranog jezika poput engleskog, prva pomisao nam je obično na učionicu, knjigu i nastavnika. Međutim, učenje jezika ne mora i ne bi trebalo biti striktno vezano za knjige i učionicu. Dapače, učenje iz različitih izvora dovodi do bogatijeg znanja i načina izražavanja. Jedan od tih izvora je film, koji nudi priliku za učenjem autentičnog engleskog jezika, tj. engleskog koji se koristi u “stvarnom životu” među stvarnim govornicima jezika.

Danas će naš teacher Marko predložiti nekoliko filmova koji bi mogli pomoći u tom zadatku.

Teacher Marko Matas

Marko je mlada snaga Inicijative. Nakon diplome iz engleskog i pedagogije, proveo je nekoliko godina u Španjolskoj i Engleskoj. Uvijek nastoji podržati učenike u njihovom učenju, dok istovremeno radi na nadogradnji vlastitih znanja i vještina. U slobodno vrijeme voli putovati i uživati u prirodi.

Marko Matas

The Sound of Music (1965): One of the most famous movies ever made, “The Sound of Music” is a classic known for its many memorable songs. Based on a true story and played by the inimitable Julie Andrews, the movie is educational in many ways, too. It is rich with scenes in which characters clearly pronounce the words they use in their songs (The “Do-Re-Mi” scene, in particular, comes to mind), thus it can be very helpful to students at any stage of their learning journey.

Moje pjesme, moji snovi (1965.): Jedan od najpoznatijih filmova ikad, “Moje pjesme, moji snovi” je klasik koji je poznat po svojim mnogim nezaboravnim pjesmama. Temeljen na istinitoj priči, glavnu ulogu filma preuzima nezamjenjiva Julie Andrews. Film je edukativan na mnogo načina jer je bogat scenama u kojima likovi jasno izgovaraju riječi koje koriste u pjesmama (scena “Do-Re-Mi” mi posebice pada na pamet), zbog čega može biti od velike pomoći učenicima svih razina.

"Do-Re-Mi" - THE SOUND OF MUSIC (1965) (youtube.com)

The Wizard of Oz (1939): Speaking of which, why not watch the original movie about Dorothy and her friends? Despite its age, “The Wizard of Oz” has many colorful scenes, a memorable story and characters, as well as cheerful musical numbers. You can benefit from watching this movie due to clear dialogues, in which the characters often emphasize every word they say. Even if there are some parts in which you might not understand what the characters are saying, the story is still simple and very easy to follow just by watching the scenes, so you will never get lost!

Čarobnjak iz Oza (1939.): Kad smo već kod učenja, zašto ne biste pogledali originalni film o Dorothy i njezinim prijateljima? Unatoč svojoj starosti, “Čarobnjak iz Oza'' ima mnogo šarolikih scena, nezaboravnu priču i likove te vesele glazbene točke. Film vam može biti od velike koristi zbog jasnih dijaloga u kojima likovi često naglašavaju svaku riječ koju izgovore. Čak i ako u nekim dijelovima ne razumijete što likovi govore, priča je tako jednostavna i laka za pratiti da je svejedno možete razumijeti ako samo pratite scene, tako da se nikada nećete izgubiti!

Progovori engleski samopouzdano!

Ne vjeruj nam na riječ! 

Ako želiš progovoriti engleski, dođi na edukaciju i oslobodi se blokade!

07
Days
:
 
07
Hours
:
 
52
Minutes
:
 
41
Seconds

You missed out!

The Pink Panther (2006): This pure comedy centres its story on a mystery that the protagonist, Inspector Closeau, tries to solve in his own peculiar way. Perhaps more importantly, the movie also somewhat deals with the challenges of speaking English as a non-native English speaker. The main character is French, and because his English is far from perfect, it might be easier to relate to him. The movie itself is packed with scenes of him pronouncing words with a French accent that usually gets him into trouble or at the very least, makes communication between him and others more difficult than it should be. There are also scenes of him, quite literally, learning English, such as the scene in which he tries to learn how to order a hamburger (more on that in the video below).

Pink Panther (2006.): Priča ove čiste komedije temelji se na misteriju kojeg protagonist, Inspektor Closeau, pokušava riješiti na svoj neobičan način. Možda još bitnija je činjenica da se film isto donekle bavi izazovima neizvornih govornika u pričanju engleskog jezika. Glavni lik je Francuz i pošto njegov engleski nije nimalo savršen, može biti lakše razumijeti ga. Film kao takav je prepun scena u kojima on izgovara riječi s francuskim naglaskom, zbog čega često završi u nevolji ili, u najmanju ruku, komunikacija između njega i drugih postane teže nego što bi zapravo trebala biti. U nekim scenama doslovno i uči engleski jezik, poput scene u kojoj pokušava naučiti kako naručiti hamburger (više o tome u videu ispod)

The Pink Panther (9/12) Movie CLIP - I Would Like to Buy a Hamburger (2006) HD (youtube.com)

Johnny English (2003): Although a little similar to The Pink Panther in terms of the story and protagonist, Johnny English, in this movie you get to follow and listen to a native English speaker. The movie offers a blend of action and comedy, and it gives you a chance to see what both conversational English and formal British English sound like in different situations. Clear dialogues and comedic timing can help you a lot in understanding and learning new words. Also, you will get to see the brilliant performance of Rowan Atkinson, known for his portrayal of Mr. Bean.

Johnny English (2003.): Iako je jako sličan filmu “Pink Panther'' po pitanju priče i protagonista, u ovom slučaju Johnnyja Englisha, u ovom filmu možete pratiti i slušati izvornog govornika engleskog jezika. Film nudi mješavinu akcije i komedije i daje vam priliku da vidite kako konverzacijski engleski i formalni britanski engleski zvuče u različitim situacijama. Jasni dijalozi i komedijski tajming mogu vam puno pomoći u razumijevanju i učenju novih riječi. Uz to, moći ćete vidjeti briljantnu izvedbu Rowana Atkinsona, poznatog po svojoj ulozi u seriji “Mr. Bean”.

Forrest Gump (1994): I feel that this one doesn’t need any explanation, but even so, it is a fantastic movie that follows the life of its main character, Forrest Gump, who grows up facing different personal and social struggles at the time in his unique way. As a learner, you can get a glimpse of English spoken across all ages, as well as get to listen to different dialects of American English, as the story takes place in different U.S. states. So if you’re more drawn to American English, this movie is for you. Still, even if not, it is a classic that is definitely worth watching.

Forrest Gump (1994): Mislim da ovaj film ne treba nikakvo objašnjenje. Ipak, radi se o fantastičnom filmu koji prati život i odrastanje glavnog lika, Forresta Gumpa, koji se suočava s različitim osobnim i društvenim poteškoćama tog vremena na svoj poseban način. Kao učenici engleskog jezika, možete vidjeti kako zvuči govorni engleski od govornika različitih dobi, isto kao što možete slušati različite dijalekte američkog engleskog jezika, pošto se radnja odvija u različitim saveznim državama S.A.D.-a. Tako da ako vas više privlači američki engleski, ovaj film je za vas. A čak ako to nije slučaj, film je jedan klasik kojeg vrijedi pogledati.

Harry Potter: The “Harry Potter” series is one I grew up with, and it definitely helped me personally in learning new words and phrases for many different situations. The grammatical structures the characters use can also help you in understanding them better, such as in the scene below. You’re probably already familiar with the story itself, but in case you haven’t seen the movies, they are amazing and offer a rich world of magic that really makes you believe in it. It is also about growing up and dealing with increasingly more serious threats and challenges that the main characters face as the story goes on.

Harry Potter: Kako sam odrastao s “Harry Potter'' filmovima, mogu reći da su mi definitivno osobno pomogli u učenju novih riječi i fraza za mnogo različitih situacija. Gramatičke strukture koje likovi koriste mogu vam pomoći u njihovom boljem razumijevanju; primjerice, u sceni koju možete vidjeti u videu ispod. Vjerojatno ste već upoznati s pričom, ali u slučaju da niste vidjeli filmove, odlični su i pružaju pogled u jedan tako bogat svijet čarolije da je lako povjerovati da je stvaran. Također se radi o odrastanju i sve ozbiljnijim prijetnjama i izazovima s kojima se suočavaju glavni likovi kako priča ide dalje.

Harry and the Snake | Harry Potter and the Philosopher's Stone (youtube.com)

The Lord of the Rings: It’s impossible to mention fantasy without talking about “The Lord of the Rings” trilogy. While it is similar to “Harry Potter”, with its awesome world, story and characters, it follows a different path. The story is mainly set in the completely imaginary world of Middle-earth, and follows the adventures of many fantastical heroes. As a learner of English, you can hear many different words used in dialogues with clear pronunciation, and with a bit of a poetic language that is rich in grammatical structures which we cover in our lessons, but still simple enough to understand.

Gospodar prstenova: Nemoguće je spomenuti fantaziju bez da pričam o filmskoj trilogiji “Gospodar prstenova”. Iako je slična filmovima “Harry Potter”, s fenomenalnim svijetom, pričom i likovima, ona prati drugačiji put. Priča se uglavnom odvija u potpuno izmišljenom Međuzemlju i prati avanture mnogih fantastičnih heroja. Kao učenici engleskog, možete čuti različite riječi iz dijaloga u kojima je izgovor jasan i koje karakterizira donekle i poetičan jezik koji je bogat gramatičkim strukturama koje koristimo i vježbamo tijekom satova, ali opet dovoljno jednostavan da biste ga razumijeli.

Catch Me if You Can (2002): Based on a true story, this movie comes with an intricate plot which follows the main character played by Leonardo DiCaprio. With dialogues in American English, you will be able to learn more about words related to crime, justice and identity. If you like crime movies with comical scenes, this one might just be for you, as you will thoroughly enjoy it and learn some new words along the way.

Uhvati me ako možeš (2002.): Temeljen na istinitoj priči, ovaj film sadrži kompleksnu priču glavnog lika, kojeg utjelovljuje Leonardo DiCaprio. Dijalozi su na američkom engleskom i moći ćete naučiti mnogo riječi vezanih za kriminal, pravdu i identitet. Ako volite kriminalističke filmove s komičnim scenama, ovaj film mogao bi biti baš za vas, jer ćete u potpunosti uživati u njemu te usput naučiti neke nove riječi.

Pogledaj kako progovoriti engleski online sa
samopouzdanjem - upoznajte novu metodu učenja

Hunger Games (2012): Up to this point, I mostly talked about lighthearted movies that you can watch for fun and learn something along the way. The “Hunger Games”, however, is a much more serious kind of movie and definitely not for everyone. It deals with issues related to society, politics and survival, and – a lot of times – it will make you think. It comes with interesting dialogues spoken in mostly casual American English and it is filled with many different scenes in which characters fight for their lives.

Igre gladi (2012): Do sada sam većinom pričao o vedrim filmovima koje možete pogledati iz zabave i usput nešto naučiti. Međutim, film “Igre gladi” puno je ozbiljnije prirode i sigurno nije za svakoga jer se bavi pitanjima društva, politike i preživljavanja. Tjerat će vas na razmišljanje više puta. Film kao takav sadrži zanimljive dijaloge u kojima likovi uglavnom pričaju na svakodnevnom američkom engleskom jeziku i ima različite scene u kojima se likovi bore za svoje živote.

The Hunger Games: Katniss and Peeta Reaping Scene [HD] (youtube.com)

The Life of Pi (2012): Are you a fan of the classic Robinson Crusoe, but with a bit of a philosophical twist? Last but not least, we have a visually stunning adventure movie with elements of fantasy, which follows the journey of a solitary titular protagonist. It is unusual when compared to other movies on this list, as it does not have much dialogue. Instead, the story takes place in Pi’s past as he retells it in the present. The language is clear and it is an excellent way to learn new words. As the protagonist tells his tale in the present, the scenes in the past play at the same time, which makes for an easy way to associate new words with the fantastic scenes which you can see in the movie.

Pijev život (2012.): Jeste li obožavatelj klasika “Robinson Crusoe”, ali s većim naglaskom na filozofiju? Na samom kraju ove liste nalazi se vizualno zapanjujući avanturistički film s elementima fantazije, koji prati putovanje samotnog protagonista. Film je neobičan u usporedbi s drugim filmovima na ovoj listi pošto nema puno dijaloga. Umjesto toga, radnja se odvija u prošlosti lika Pi, koju on prepričava u sadašnjosti. Jezik je jasan i gledanje ovog filma odličan je način za naučiti nove riječi. Kako protagonist priča svoju priču u sadašnjosti, istovremeno se prikazuju scene iz prošlosti, zbog čega možete lako asocirati nove riječi s fantastičnim prizorima koje možete vidjeti u filmu.

Ovime dolazimo do kraja današnje liste. Možda ćete primijetiti kako bi dosta filmova iz ove liste odgovaralo djeci. Međutim, to je ipak daleko od istine jer ovo je zapravo najbolji način za usvojiti novi jezik. Jedan od razloga zašto djeca jako dobro nauče engleski i brzo usvoje točan izgovor je zato što su od najranije izloženi različitim audiovizualnim sadržajima, a filmovi su velik dio toga. Dosta puta, takvi filmovi su prilagođeni da budu što jednostavniji za razumijeti, a to je upravo ono što trebamo kad učimo ili počnemo učiti strani jezik. Nećete samo naučiti nove riječi, već ćete vidjeti kako se jezik koristi u situacijama u kojima biste se stvarno mogli naći jednog dana. Stoga pokušajte! Probajte se više izložiti filmovima na engleskom, a ako postane teško, uvijek postoje titlovi.

Recite nam ako ste pogledali ili se odlučite pogledati jedan od ovih filmova, a za više korisnih savjeta i informacija vezanih za učenje engleskog, pratite naš blog!

Autor teksta: Marko Matas

22 svibnja, 2024

Engleski jezik pun je zanimljivosti, između ostalog i

21 svibnja, 2024

Proteklih nekoliko mjeseci, u okviru projekta "Kulturna spajalica",

18 travnja, 2024

Kada pričamo o učenju stranog jezika poput engleskog,

Join us!
Talk to us