Digital Integration for Equality

Opis projekta
Cilj projekta je podržati cjeloživotno učenje i obrazovanje migranata i pripadnika romske zajednice kroz razvoj besplatne digitalne platforme za učenje te na taj način izravno doprinijeti njihovoj snažnijoj socio-ekonomskoj integraciji. Konzorcij u sastavu organizacija iz četiri države članice Europske unije (Hrvatska, Slovenija, Njemačka i Belgija) izradit će interaktivne digitalne edukacije iz područja aktivnog građanstva, integracije na tržište rada, digitalnog opismenjavanja i zdravstvene skrbi, s posebnim naglaskom na reproduktivno zdravlje žena. Platforma će biti dostupna više jezika dok će edukacijski materijali biti prevedeni na arapski, farsi i romski jezik, kako bi olakšali pristup učenju migrantima i Romima na području EU.
Imajući na umu kako je integracija uvijek dvosmjeran proces, uz razvoj platforme provest će se i istraživanje o preprekama s kojima se ove ciljane skupine susreću u području obrazovanja odraslih, a rezultati će biti objavljeni u obliku priručnika namijenjenog stručnjacima koji se bave obrazovanjem odraslih, a posebice onima koji rade sa migrantima i Romima diljem Europe. Poseban naglasak bit će na poticanju relevantnih organizacija i institucija da u svom radu sa navedenim skupinama koriste digitalnu platformu kao sekundarni alat za njihovu snažniju društvenu integraciju.

Naziv natječaja:
KA2 Strateška partnerstva u području obrazovanja odraslih

Provedbeno tijelo:
Agencija za mobilnost i programe EU

Nositelj projekta:
Inicijativa – centar za edukaciju

Partneri:
Ljudska Univerza Lendava (Slovenija), Welcome Home International (Belgija), Institut fur Roma und Minderheiten (Njemačka)

Ukupna vrijednost projekta:
120.000,00 eura

Udio financiranja iz Erasmus + fonda:
100 %

Vremensko trajanje projekta:
24 mjeseca

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+

Pročitajte novosti vezane za projekt

8 prosinca, 2022

1. partnerski sastanak uživo u okviru projekta  „Digital Integration For Equality“

7 studenoga, 2022

Prvi partnerski sastanak u okviru projekta „Digital integration for equality“